Local Organizing Committee

S. Kawabata
KEK, Tsukuba
Y. Shimizu
KEK, Tsukuba
Y. Watase
KEK, Tsukuba
K. Amako
KEK, Tsukuba
K. Inoue
Tohoku Univ., Sendai
N. Katayama
KEK, Tsukuba
S. Kim
Univ. of Tsukuba
H. Sakamoto
Univ. of Tokyo
K. Tokushuku
KEK, Tsukuba
T. Uematsu
Kyoto Univ.
S. Yamashita
Univ. of Tokyo