Participants

Markus ACKERMANN DESY
Hideki ASADA Hirosaki U.
Katsuhiro ASANO Tokyo Metropolitan U.
Kazuharu BAMBA Nagoya U.
Chiaming CHANG NCTU
Takeshi CHIBA Nihon U.
Charles DERMER NRL
Tuan DO NCTU
Sergey DUBOVSKIY New York U.
Pedro FERREIRA Oxford
Yutaka FUJITA Osaka U.
Masataka FUKUGITA IPMU, U. Tokyo
Emir GUMRUKCUOGLU U. Tokyo
Hitoshi HANAMI Iwate U.
Hirotsugu HAYASHI KEK
Masashi HAZUMI KEK
Daisuke IDA Gakushuin U.
Kunihito IOKA KEK
Akihiro ISHIBASHI Kinki U.
Soichiro ISOYAMA Kyoto U.
Joerg JAECKEL U. Heidelberg
Shinsuke KAWAI Sungkyunkwan U.
Masahiro KAWASAKI U. Tokyo
Jihn Eui KIM GIST
Tatsuo KOBAYASHI Kyoto U.
Tsutomu KOBAYASHI Rikkyo U.
Hideo KODAMA KEK
Kazunori KOHRI KEK
Tatsuhiko KOIKE Keio U.
Koutarou KYUTOKU KEK
Hideki MAEDA Centro de Estudios Cientificos
Subhayan MANDAL APCTP
Tomohiro MATSUDA Saitama Institute of Tech.
Mitsuhiro MATSUMOTO KEK
Shuji MATSUURA JAXA
Makoto MINOWA U. Tokyo
Shun'ya MIZOGUCHI KEK
Akira MIZUTA KEK
Shinji MUKOHYAMA U. Tokyo
Kazunori NAKAYAMA U. Tokyo
Toshiya NAMIKAWA U. Tokyo
Toshifumi NOUMI U. Tokyo
Masato NOZAWA KEK
Hiroki OKAWARA Hirosaki U.
Kazuyuki OMUKAI Kyoto U.
Yoshihiko OYAMA KEK
Paolo PANI U. Tecnica de Lisboa
Jonathan PRITCHARD Imperial College London
Georg RAFFELT MPP
Soebur RAZZAQUE George Mason U.
Motoyuki SAIJO Rikkyo U.
Kenichi SAIKAWA U. Tokyo
Keiki SAITO KEK
Nobuyuki SAKAI Yamaguchi U.
Osamu SETO Hokkaido Gakuen U.
Tetsuya SHIROMIZU Kyoto U.
Masaru SIINO Tokyo Institute of Tech.
Jiro SODA Kyoto U.
Kohei SUGIU Keio U.
Fuminobu TAKAHASHI Tohoku U.
Hajime TAKAMI KEK
Takahiro TANAKA Kyoto U.
Atsushi TARUYA U. Tokyo
Daisuke TATSUMI NAOJ
Kouichi TODA Toyama Prefectural U.
Atsushi TOKIYASU Kyoto U.
Takayuki TOMARU KEK
Shinya TOMIZAWA Ibaraki U.
Shinji TSUJIKAWA Tokyo U. of Science
Karl VAN BIBBER U. California
John WEBB UNSW
Kei YAMADA Hirosaki U.
Jun'ichi YOKOYAMA U. Tokyo
Hirotaka YOSHINO KEK

Manually Updated

LOC & Contact

Hideo Kodama (Chair)
Kunihito Ioka
Kazunori Kohri
Koutarou Kyutoku
Akira Mizuta
Masato Nozawa
Hajime Takami
Hirotaka Yoshino

Secretary: Tamao Shishido <tamawo (at) post.kek.jp>
Theory Center, Institute of Particle and Nuclear Studies
KEK (High Energy Accelerator Research Organization)
1-1 Oho, Tsukuba 305-0801, Japan

Supported by

  • KEK Theory Center
  • JSPS Grant-in-Aid for Scientific Research (A) No. 22244030
    "Extra-Dimension Probe in terms of Rich Cosmophysical Phenomena Provoked by Axionic Moduli"